Các Phòng ban

CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

1. Phòng kế toán 

Phòng Kế Toán là Phòng chức năng thuộc bộ máy quản lý, điều hành của Công ty, do Kế toán Trưởng phụ trách và quản lý

Chức năng: Tham mưu, giúp việc cho Ban TGĐ Công ty trong quản lý và điều hành hoạt động thuộc lĩnh vực tổ chức, chỉ đạo, thực hiện công tác kế toán tài chính theo luật pháp và quy định của Nhà nước.

2. Phòng phát triển kinh doanh

Phòng Phát triển kinh doanh là phòng chức năng thuộc bộ máy quản lý, điều hành của Công ty, do Trưởng phòng phụ trách và quản lý.

Chức năng: Tham mưu, giúp việc cho Ban TGĐ Công ty trong quản lý và điều hành hoạt động thuộc lĩnh vực: chiến lược, phát triển kinh doanh, quản trị công nghệ thông tin, quản trị thương hiệu và quan hệ cộng đồng.

3. Phòng Marketing

Phòng Marketing là phòng chức năng thuộc bộ máy quản lý, điều hành của Công ty, do Trưởng phòng phụ trách và quản lý.

Chức năng: Tham mưu, giúp việc cho ban TGĐ công ty trong qaunr lý các hoạt động thuộc lĩnh vực: marketing truyền thống, marketing online, sự kiện,...

Quý khách hàng có thể xem rõ hơn với sơ đồ dưới đây:

 co%20cau%20to%20chuc%20in%20viet%20vuong.jpg

 

VỀ CHÚNG TÔI